Ligjet sipas emrit

2005/02-L-15Shpalo (PDF)

Ligji për Komisionin e Pavarur për Media dhe Transmetim

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/34 të datës 08.07.2005.

U miratua nga Kuvendi:
21.04.2005
U shpall nga PSSP:
08.07.2005