Ligjet sipas emrit

2005/02-L20Shpalo (PDF)

Ligji për kërkesat teknike për produkte dhe vlerësim të konformitetit

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/36 të datës 21.07.2005.

U miratua nga Kuvendi:
24.06.2005
U shpall nga PSSP:
21.07.2005