Ligjet sipas emrit

2003/9Shpalo (PDF)

Ligji për Kooperativat Bujqësore

Ky ligj ka për qëllim rregullimin e themelimit dhe të punës së Kooperativave të bujqëve e në funksion të zhvillimit të bujqësisë dhe ritjes së produktivitetit të punës së bujqëve.

U miratua nga Kuvendi:
15.05.2003
U shpall nga PSSP:
23.06.2003