Ligjet sipas emrit

2006/02-L-89Shpalo (PDF)

Ligji për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit 2004/5 për naftë dhe derivatet e saj

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2007/9 të datës 05.02.2007.

U miratua nga Kuvendi:
10.10.2006
U shpall nga PSSP:
05.02.2007