Ligjet sipas emrit

2006/02-L-65Shpalo (PDF)

Ligji civil kundër shpifjes dhe fyerjes

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2007/13 të datës 28.02.2007.

U miratua nga Kuvendi:
15.06.2006
U shpall nga PSSP:
28.02.2007