Ligjet sipas emrit

2007/02-L-96Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/25 për Kadastrin

Vërejtje: Ligjin për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 2003/25 për kadastrin, miratuar në Kuvendin e Kosovës me 26 janar 2007 dhe Shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2007/32, datë 16 nëntor 2007.

U miratua nga Kuvendi:
26.01.2007
U shpall nga PSSP:
16.11.2007