Ligjet sipas emrit

2007/02-L116Shpalo (PDF)

Ligji për Kimikate

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 27 prill 2007, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/8, datë 8 shkurt 2008.

U miratua nga Kuvendi:
27.04.2007
U shpall nga PSSP:
08.02.2008