Ligjet sipas emrit

2008/03-L-081Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin e Rregullores së UNMIK nr. 2005/2 mbi themelimin e Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale në Kosovë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13. 06. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-033-2008, datë 15.06.2008.

U miratua nga Kuvendi:
13.06.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
15.06.2008