Ligjet sipas emrit

2008/03-L-089Shpalo (PDF)

Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kufijtë administrativ komunal, Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Ligjit për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës, Ligjit pë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13. 06. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-041-2008, datë 15.06.2008.

U miratua nga Kuvendi:
13.06.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
15.06.2008