Ligjet sipas emrit

2008/03-L-109Shpalo (PDF)

Ligji për kodin doganor dhe të akcizave të Kosovës

Vërejtje: Kodi është miratuar në Kuvend me 10.11. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-054-2008, datë 10.11.2008.

U miratua nga Kuvendi:
10.11.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
10.11.2008