Ligjet sipas emrit

2008/03-L-110Shpalo (PDF)

Ligji për ndërprerjen e shtatzënisë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 06.11. 2008, kurse është shpallur më Vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës, nr. 03-V-081, datë 22 janar 2009.

U miratua nga Kuvendi:
06.11.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
22.01.2009