Ligjet sipas emrit

2010/03-L-179Shpalo (PDF)

Ligji për Kryqin e Kuq të Republikës së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 10.06.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-025-2010, Datë 02.07.2010 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës me Aktgjykimin nr. KO157/18 të datës 28 mars 2019 vendosi që paragrafi 1.7. i nenit 14 të Ligjit Nr. 03/L-179 për Kryqin e kuq të Republikës së Kosovës është i pa vlefshëm

U miratua nga Kuvendi:
10.06.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
02.07.2010