Ligjet sipas emrit

2010/03-L-202Shpalo (PDF)

Ligji për konfliktet administrative

Vërejtje: Shpallur, në pajtim më nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, datë 06.10.2010

U miratua nga Kuvendi:
16.09.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
06.10.2010