Ligjet sipas emrit

04/L-002Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-010 për noterinë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 21.07.2011, kurse është shpallur në pajtim me nenin 80.5 të Kushetutës së Republikës së Kosovës, datë 08.08.2011

U miratua nga Kuvendi:
21.07.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
08.08.2011