Ligjet sipas emrit

04/L-039Shpalo (PDF)

Ligji për kërkesat teknike për produkte dhe vlerësim të konformitetit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.08.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-033-2011, Datë 31.08.2011

U miratua nga Kuvendi:
29.08.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
31.08.2011