Ligjet sipas emrit

2011/04-L-017Shpalo (PDF)

Ligji për ndihmë juridike falas

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 02.02.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-005-2012, Datë 14.02.2012

U miratua nga Kuvendi:
02.02.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.02.2012