Ligjet sipas emrit

2011/04-L-099Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit doganor dhe akcizave nr.03-L-109

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13.05.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-023-2012, Datë 17.05.2012

U miratua nga Kuvendi:
03.05.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.05.2012