Ligjet sipas emrit

2011/04-L-082Shpalo (PDF)

Kodi penal i Republikës së Kosovës

Vërejtje: Shpallur me Vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës, nr. 04-V-399, datë 22 qershor 2012

U miratua nga Kuvendi:
20.04.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
22.06.2012