Ligjet sipas emrit

2012/04-L-110Shpalo (PDF)

Ligji për ndërtim

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.05.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-030-2012, Datë 19.06.2012

U miratua nga Kuvendi:
31.05.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
19.06.2012