Ligjet sipas emrit

2011/04-L-109Shpalo (PDF)

Ligji për komunikimet elektronike

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 12.10.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-047-2012, Datë 25.10.2012

U miratua nga Kuvendi:
12.10.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
25.10.2012