Ligjet sipas emrit

2012/04-L-129Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal të Republikës së Kosovës nr. 04-L-082

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 19.10.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-048-2012, Datë 02.11.2012

U miratua nga Kuvendi:
19.10.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
02.11.2012