Ligjet sipas emrit

2012/04-L-123Shpalo (PDF)

Kodi i procedurës penale

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13.12.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-57-2012, Datë 21.12.2012

U miratua nga Kuvendi:
13.12.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
21.12.2012