Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligji nr.07/L-001 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020

11.03.2020
Propozuesi: Qeveria
12.03.2020
Shpërndarja e projektligjit
13.03.2020
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
14.03.2020
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
15.03.2020
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
Data e fazës
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
15.03.2020
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
Data e fazës
Shqyrtimi nga Komisionet
Data e fazës
Shqyrtimi i tretë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
Data e fazës
Sfidimi i Ligjit në Gjykatën Kushtetuese
Data e fazës
Shpallja e ligjit