Skupština Republike Kosovo

Radna mesta

29 jun 2020

KONKURS - Za izbor jednog (1) člana Tužilačkog saveta Kosova, predstavnik civilnog društva

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova raspisuje ponovljeni:

 

KONKURS

Za izbor jednog (1) člana Tužilačkog saveta Kosova, predstavnik civilnog društva

 

Na osnovu člana 9. i 10. Zakona br. 06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova i u cilju ispunjavanja zakonske obaveze za izbor člana Tužilačkog saveta Kosova, Skupština raspisuje konkurs za popunjavanje položaja:

1 (jedan) član/ica, predstavnik civilnog društva.

II.     Kandidat za člana Tužilačkog saveta Republike Kosova, dužan je da ispuni sledeće uslove:

 

1.     Da je državljanin i stanovnik Republike Kosova;

2.     Da poseduje visoku stručnu spremu iz oblasti prava;

3.     Da poseduje znanje iz oblasti ljudskih prava;

4.     Da ima radno iskustvo o pravnim pitanjima, najmanje 5 (pet) godina;

5.     Da ima podršku najmanje 5 (pet) organizacija civilnog društva iz oblasti pravosuđa;

6.     Da nije kažnjavan za krivično delo.

 

II.  Civilno društvo dužno je da priloži listi nominiranih kandidata za člana i dokumenta, koja dokazuju da kandidat ispunjava uslove navedene u ovom javnom konkursu.

 

III.  Skupština Kosova podstiče civilno društvo da tokom dostavljanja predloga za člana TSK-a, uzme u obzir multietnički sastav Republike Kosova i priznata načela rodne  ravnopravnosti.

 

 

 

  Aplikaciji priložiti sledeća prateća dokumenta:

 

·     Autobiografija (Curriculum Vitae);

·     Dokaz o školskoj i stručnoj spremi (diplome Univerziteta van zemlje, moraju biti

nostrifikovane od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije);

·     Dokaz da je državljanin Republike Kosova;

·     Dokaz o radnom iskustvu;

·     Dokaz da nije kažnjavan za krivično delo.

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 13.07.2020. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

 

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/211-182, 038/ 211-648 i  044/ 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.