Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za budžet i transfere

27.05.2020

Komisija za budžet i transfere , koju je predsedavao Hekuran Murati, predsednik Komisije, održala je danas svoju redovnu sednicu.

Komisija je razmatrala Zahtev Fonda penzijske štednje Kosova (FPŠK) za usvajanje godišnjih taksi za 2020. god.

Na početku je Murati pojasnio da je ovaj zahtev FPŠK-a razmotren na sednici od  4. marta ove godine, ali da je na zahtev članova ove komisije su zatražene neke izmene od strane uprave ovog fonda.

Tokom izveštaja, predsednik Borda FPŠK-a, Ruzhdi Morina, rekao je da su izvršene promene u svim onim tačkama koje su zatražili članovi Komisije za budžet i transfere.

Predstavnici FPŠK-a na ovom sastanku su takođe upitani o gubicima koji su nastali tokom pandemije Covid-19, direktor Ardian Zalli, rekao da je performanse FPŠK-a smanjena tokom marta i aprila .

Zahtev Fonda  penzijske štednje Kosova za odobravanje godišnjih poreza za 2020, većinom glasova je usvojila Komisija za budžet i transfere.

Komisija za budžet i transfere je takođe razmotrila finansijski izveštaj za period januar-mart 2020. i program rashoda Kosovske radio-televizije (RTK), za period 1-30. Juna 2020.

Prisutni su bili i predstavnici Borda i  menadžmenta RTK-a. 

Članovi Komisije za budžet i transfere imali su diskusiju o odnosu rashoda RTK-a, ali i primedbe, uglavnom o troškovima plata, velikom broju radnika, programima kupljenim u inostranstvu i mnogim drugim pitanjima.

Generalni direktor RTK-a, Ngadhnjim Kastrati, odgovorio je na interesovanje članova ove komisije, žaleći se na smanjenje budžeta.

Takođe je rekao da potpuno odsustvo Borda RTK otežava rad javnog RTV servisa.

Komisija se  složila da se što prije izaberu članovi Borda RTK-a, kako bi mogli biti odgovorni za performanse RTK-a.

Nakon ove rasprave, Komisija je odobrila program rashoda RTK-a od 1. do 30. juna 2020. godine.

Komisija je takođe razmotrila Izveštaj o troškovima Skupštine Kosova, za prvi kvartal 2020. godine, kojeg je predstavio sekretar Skupštine Kosova, Ismet Krasniqi.

 

U svom govoru, sekretar, Krasniqi, predstavio je sve rashode koje je Skupština imala tokom tri meseca, a koji su, kako je rekao, usled kašnjenja u usvajanju Nacrta zakona o budžetu i pandemijske situacije ispod nivoa predviđanja.

Nakon prezentacije, Komisija je izglasala Izveštaj o troškovima Skupštine za prvo tromesečje 2020. godine, koji će biti upućen Predsedništvu Skupštine na usvajanje.