Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-154 për ratifikimin e Marrëveshjes së bashkëfinancimit për studimin e fizibilitetit dhe projekt – idesë për lidhjen hekurudhore Durrës-Prishtinë

07.07.2022
Propozuesi: Qeveria
14.07.2022
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
21.07.2022
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
21.07.2022
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
08.08.2022
Shpallja e ligjit