Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-231 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë për ndihmë të ndërsjellë juridike në çështje penale

28.04.2023
Propozuesi: Qeveria
08.06.2023
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
08.06.2023
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
22.06.2023
Shpallja e ligjit