Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-235 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikёs sё Kosovёs pёr vitin 2023 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.08/L-213

08.06.2023
Propozuesi: Qeveria
08.06.2023
Shpërndarja e projektligjit
08.06.2023
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
08.06.2023
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
08.06.2023
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
23.06.2023
Shpallja e ligjit