Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-248 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-131 për skemat pensionale të financuara nga shteti

07.07.2023
Propozuesi: Qeveria
27.07.2023
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
27.07.2023
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
27.07.2023
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
27.07.2023
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
27.07.2023
Shqyrtimi nga Komisionet
27.07.2023
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
14.08.2023
Shpallja e ligjit