Drejtoria për prokurim

1. Drejtoria për prokurim është përgjegjëse për:


a. Sigurimin dhe zhvillimin e të gjitha aktiviteteve të prokurimit në përputhshmëri me ligjin dhe me rregullat e prokurimit publik si dhe rregullat për menaxhimin e financave publike;

b. Inicimin dhe kryerjen e procedurës së furnizimit dhe të aktivitetit që rezulton me kontratë të prokurimit për nevojat e Kuvendit;

c. Hartimin e propozim planit vjetor të prokurimeve, sipas kërkesave të njësive organizative;

d. Koordinimin e aktiviteteve të prokurimit me Agjencinë e Prokurimit Publik (APP), Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) dhe Organin Shqyrtues të Prokurimit (OSHP);

e. Nënshkrimin e kontratave të prokurimit sipas ligjit;

f. Përcjelljen e zbatimit të kontratave të operatorëve ekonomik.

 

Tel: 038 212 898, 038 200 10 430

Cel: 044 990 829

Email: [email protected]

 

2. Drejtoria për Prokurim përbëhet nga:
a. Njësia për Prokurim
Koordinator i njësisë: Hajrije Hajredinaj

Tel: 038 211 351, 038 200 10 424

Cel: 044 403 271

Email: [email protected]

 

dhe

 

b. Njësia për Kontrata