Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Mërkure, 28.02.2018 14:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 07.02.2018;

3. Shqyrtimi dhe miratimi i amendamenteve për Projektligjin për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike nr.06/L-021;

4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e Ministrisë së Shëndetësisë për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;

5. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve për raportin e auditimit për PVF-të e SHSKUK-së për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;

6. Shqyrtimi i raportit të performancës për Efikasitetin dhe Efektivitetin në Implementimin e Sistemit Informativ unik të Integruar Shëndetësor;

7. Të ndryshme.

 

Procesverbali