Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Mërkure, 29.05.2019 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura me datë 24.05.2019;
3. Shqyrtimi i raportit të përformancës së Zyres Kombëtare të Auditimit për vitin 2018 së bashku me PVF- të e audituara;
4. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF, të Ministrisë së Zhvillimit Rajonal për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018;
5. Shqyrtimi dhe votimi i rekomandimeve për Raportin e Auditimit të raporteve vjetore financiare dhe atyre të deklarimit financiar të fushatës së subjekteve politike për vitin 2017;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali