Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Marte, 16.07.2019 11:00

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 25.6.2019;
3. Votimi i Raportit Vjetor i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë - ZRRE, për vitin 2018;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2018;
5. Të ndryshme.