Ligjet sipas emrit

2006/02-L31Shpalo (PDF)

Ligji për liritë fetare në Kosovë

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/48 të datës 24.08.2006.

U miratua nga Kuvendi:
13.07.2006
U shpall nga PSSP:
24.08.2006