Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-140 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin e trajtimit të ujërave të zeza në Mitrovicë

25.03.2022
Propozuesi: Qeveria
06.05.2022
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
11.05.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
11.05.2022
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
25.05.2022
Shpallja e ligjit